Tepelné čerpadlo RAPID RH35LC 13,5kW s chlazením, R410a, 230V, titan výměník, C.O.P. >7, pro 25-45m3

 • Kód produktu:565RH13C
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:49 238,02 Kč
   
 • Cena s DPH 21%:59 578,00 Kč
   
 •   
   
Tepelné čerpadlo RAPID RH35LC 13,5kW s chlazením, R410a, 230V, titan výměník, C.O.P. >7, pro 25-45m3
 
 

Nejú|činnější tepelné| čerpadlo na trhu, dokonalý| design, spičková| technologie, jednoduchá| instalace, vyrobeno dle ISO 9001, pro&scaron|el německý|m zku&scaron|ební|m ú|stavem TÜ|V

 

Jako specialista s 22 ti letou zku&scaron|eností| z vý|zkumu a vý|voje v oboru a 12 ti letou zku&scaron|eností| z vý|roby tepelný|ch čerpadel zaují|má| |firma FAIRLAND přední| mí|sto v technice, kvalitě a spolehlivosti.

Bazé|nové| tepelné| čerpadlo Rapid nabí|zí| vysoké| ú|spory energie oproti tradiční|m metodá|m ohřevu bazé|nu. Rozdí|lem je vysoká| energetická| ú|spora zí|ská|vá|ní|m tepla ze vzduchu. Z každé| vložené| kilowatty elektrické| energie zí|ská|me té|měř 7 kW vý|konu topení|. K rychlé|mu dosažení| nejvy&scaron|&scaron|í| ú|činnosti a vý|konu využí|vá| nejmoderněj&scaron|í| japonskou technologii - Rapid Power |Technology.

Principem zí|ská|vá|ní| tepla vzduchové|ho tepelné|ho čerpadla je předá|vá|ní| tepelné| energie ze vzduchu podchlazené|mu chladivu uvnitř tepelné|ho čerpadla. Stlačení|m chladiva rotační|m, nebo &scaron|nekový|m kompresorem japonské| značky |Toshiba se vyprodukuje teplo, které| použijeme na ohřá|tí| vody v bazé|nu. Použití|m kombinace kvalitní|ho kompresoru a pomaluběžné|ho ventilá|toru dosahuje jednotka při chodu mimořá|dné| tichosti. Hermetický| systé|m je svařen stří|brem a k nejvy&scaron|&scaron|í| odolnosti vůči chló|ru a slané| vodě je použit titanový| vý|mění|k.

Parametry:

 • tepelný| vý|kon (A26/W26) >| 13,5kW
 • C.O.P (A26/W26) >| 7,0
 • pro bazé|n 25-45m3 
 • průtok vody min 5-7m3/h
 • pří|kon (jmen/max) 2,0/2,87kW
 • odběr (jmen/max) 9,1/12,5A
 • kompresor rotační|
 • chladivo R410a

Vý|hody:

 • Japonská| invertorová| technologie = o ví|ce než 20 % efektivněj&scaron|í|
 • Elektronický| expanzní| ventil SAGInoMIYA -- RAPID power Technology
 • Použit kvalitní| titanový| vý|mění|k pro slanou i mořskou vodu zaručují|cí| odolnost vůči korozi
 • Prvotří|dní| japonský| kompresor
 • Kondenzá|tor kompresoru je navržen na 130 °|C (běžně 90 °|C)
 • Tepelné| čerpadlo je navrženo pro provoz v teplotá|ch 0--43 °|C
 • Japonský| 4-cestný| ventil zaji&scaron|ťují| rychlé| rozmrazová|ní|, což zvy&scaron|uje efektivitu
 • Stří|brné| svá|ry potrubí|
 • Mimořá|dně tichý| chod dí|ky pomaluběžné|mu ventilá|toru
 • Nový| design digitá|lní|ho panelu pro snadné| ovlá|dá|ní|
 • Luxusní| hnědá| barva plastové|ho krytu s elegantní|mi doplňky
 • Možnost vzdá|lené|ho ovlá|dá|ní| z technologické| mí|stnosti
 • Umí| ovlá|dat filtraci
 • vyrobeno dle ISO 9001
 • pro&scaron|el německý|m zku&scaron|ební|m ú|stavem TÜ|V

Vý|hody hovoří|cí| ve prospěch ohřevu bazé|nů tepelný|mi čerpadly Rapid:

 • Zí|ská|vají| energii z atmosfé|ry za každé|ho počasí|
 • Ušetří| až 80 % ná|kladů na vyhří|vá|ní| bazé|nu
 • Snadná| instalace a ú|držba
 • Využí|vá| ti&scaron|e běží|cí| kompresor
 • Nezneči&scaron|ťuje životní| prostředí|
 • Funkce rozmrazová|ní| zaji&scaron|ťuje efektivněj&scaron|í| provoz
 • Při teplotě vzduchu 26 °|C, je hodnota stá|lé|ho vý|konu (C.O.P.) >|7 při teplotě vzduchu 15 °|C činí| >|5 (C.O.P.)
 • Ve srovná|ní| s tradiční|mi vý|robky mají| až o 20 % vy&scaron|&scaron|í| ú|činnost
 • Určeno pro teploty vzduchu nad 0--43 °|C
 • Chladivo R410a
 • Vý|roba probí|há| ve standardu ISO9001. Každá| jednotka po vyrobení| prochá|zí| 45 min zá|těžový|m testem ve zku&scaron|ebně vý|robní|ho zá|vodu, přičemž 3% vybraný|ch tepelný|ch čerpadel jsou testová|ny dlouhodobě

Pří|slu&scaron|enstí| obsahuje:

 • tepelné| čerpadlo RAPID
Zá|ruka 5let na kompresor a vý|mění|k, 2 roky na ostatní| součá|stky
 
 
Máte nějaký dotaz na toto zboží? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 
 
 
 
© Bazény Janura